Řepkový olej provází řada mýtů, které se snaží odradit spotřebitele od jeho používání. Co lze očekávat od řepkového oleje na našem trhu? Časopis dTest publikoval v prosinci 2019 výsledky hodnocení celkem 17 různých řepkových olejů zakoupených v naší tržní síti. Některé byly od tuzemských výrobců, jiné pocházely ze zahraničí. Řepka olejka je komodita, s níž se čile obchoduje. Olej vyprodukovaný v zahraničí může pocházet i ze semen vypěstovaných u nás. Výsledky nepřinesly žádná větší překvapení. Řada mýtů, které se s řepkovým olejem spojují, byla tímto testem i vyvrácena. 

Složení mastných kyselin

Kyselina eruková, o níž se v souvislosti s řepkovým olejem často píše, je v olejích výrazně pod limitní hranicí 2 %. Nejvyšší obsah v oleji ve sledovaném souboru vzorků činil 0,3 %. 

V České republice máme vyšší příjem nasycených, a naopak nižší příjem omega 3 nenasycených mastných kyselin. Příjem omega 6 mastných kyselin se pohybuje v intervalu doporučovaných hodnot. Řepkový olej obsahuje přibližně 8 % nasycených, okolo 10 % omega 3 a 20 % omega 6 mastných kyselin, což rovněž test prokázal. Díky skladbě mastných kyselin řadí odborníci na výživu řepkový olej mezi nutričně nejvýznamnější oleje s ohledem na běžnou skladbu stravy v naší populaci. Nahradí-li řepkový olej jiné běžně konzumované tuky, přibližuje se skladba tuků výživovým doporučením odborných společností.

Lisovaný za studena nebo rafinovaný?

Na internetu se hodně mluví o přínosech olejů za studena lisovaných. Jak prokázal výsledek dTestu, olej lisovaný za studena měl nejvyšší hodnoty peroxidového čísla (peroxidové číslo vypovídá o množství primárních oxidačních produktů) i čísla kyselosti (číslo kyselosti ukazuje na obsah volných mastných kyselin). V olejích lisovaných za studena můžeme častěji najít i pesticidy, které rafinace může odstranit. Na druhou stranu se v rafinovaných olejích mohou vyskytnout některé kontaminanty vznikající v průběhu výroby. I toto potvrdil dTest.

Potenciální kontaminanty v olejích

Ani v jednom oleji se nenašel glyfosát, který se používá v postřicích proti plevelům, nebo může být použit při desikaci semen před sklizní. Glyfosát je terčem kritiky některých odpůrců řepky. Potenciální rakovinotvorné účinky, o nichž se často píše na internetu, mohou být spíše způsobeny nevhodnou manipulací s postřiky než konzumací ošetřených zemědělských plodin, řepka v tomto směru není jediná. Další pesticidy nalezené ve 3 vzorcích ze 17 (včetně za studena lisovaného) byly v normě do jedné pětiny povolených hodnot. Podobně byly v normě i některé další kontaminanty, které se v olejích rovněž mohou vyskytnout. Estery glycidolu zjištěné u 3 vzorků byly na desetině povolené hodnoty 1 mg/kg. Rovněž obsah 3-MCPD (3-monochlorpropandiolu), pokud jej olej obsahoval, byl výrazně pod hranicí limitu 1,25 mg/kg, který zatím není schválen, ale je ve stádiu návrhu ze strany Evropské komise. Všechny řepkové oleje na našem trhu lze proto považovat za bezpečné.

Senzorické vlastnosti

Oleje na trhu se mohou lišit z hlediska senzorických vlastností. U některých vzorků byly zaznamenány pachutě, které však nemusí ovlivnit jen výrobce. Souvisí to i se způsobem skladování olejů v obchodní síti a s dobou, která uplynula od data výroby. Všechny oleje odpovídaly standardům, které doporučuje Codex Alimentarius:

Číslo kyselosti:
Rafinované tuky a oleje 0,6 mg KOH/g tuku
Panenské a za studena lisované tuky a oleje 4,0 mg KOH/g tuku 

Peroxidové číslo:
Panenské a za studena lisované tuky a oleje 15 mekv. O2/kg oleje
Ostatní tuky a oleje 10 mekv. O2/kg oleje

Závěr

Rozsáhlý soubor testovaných vzorků řepkového oleje nepřinesl žádná překvapení, jichž by se měl spotřebitel obávat. Řepkový olej má vynikající výživovou hodnotu a případné negativní látky nepřekračují rámec povolených a bezpečných hodnot. 

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Zdroj: https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-946/repkovy-olej