Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější a graficky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba stravy. Ukazuje se, že průměrný spotřebitel se dobře nevyzná v číselných hodnotách obsahu klíčových živin, kolik by měl denně sníst bílkovin, sacharidů a z toho cukrů, případně tuků a v rámci této skupiny, jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat.

Na pomoc přicházejí různá grafická vyjádření, které druhy potravin bychom měli konzumovat častěji nebo naopak kterým bychom se měli spíše vyhýbat. Nejčastěji se používají 2 formáty infografiky.

Potravinová pyramida

Potravinová pyramida znázorňuje doporučenou četnost konzumace základních potravin, bývá vyjádřena v porcích. V základně pyramidy jsou potraviny, které bychom měli konzumovat častěji. Na vrcholku jsou potom ty, které bychom měli konzumovat v omezeném množství. Nevýhodou pyramid je, že nemusí být přesně definovány velikosti porcí. Porce se mohou lišit svou velikostí i pro jednotlivé druhy potravin. Někdy bývají porce směšovány s konzumovaným množstvím, což vyvolává významné rozdíly mezi jednotlivými pyramidami a v konečném důsledku bývá spotřebitel spíše maten místo toho, aby byl správně edukován. V rámci některých pyramid splývají rozdíly ve výživové hodnotě určitých druhů potravin (ryby, maso, masné výrobky), které bývají uváděny v některých potravinových pyramidách společně jako zdroje bílkovin. V odborných doporučeních mají přitom zcela odlišné preference ve skladbě stravy. Bílkoviny získáváme i z rostlinných zdrojů. Jejich zařazení do pyramid není vždy srozumitelné. Problém velmi často způsobují tuky. Ty často končí ve vrcholu pyramidy, což je však v zásadním rozporu s výživovými doporučeními. Běžně používaná velikost porce pro tuky je 10 g. Organismus potřebuje denně získat několik porcí olejů s převažujícím obsahem esenciálních mastných kyselin, což některé pyramidy zcela opomíjejí.

 

Potravinový talíř

Druhým nejčastěji používaným formátem doporučené skladby stravy je potravinový talíř. Ten v podstatě odpovídá koláčovému grafu a znázorňuje, jaký množstevní podíl by jednotlivé druhy potravin měly tvořit v rámci celkové stravy. Nevýhoda tohoto grafického vyjádření spočívá v přílišném zjednodušení. Nejíme jeden talíř denně a celodenní skladba stravy je poskládána z více jídel, které se významně liší v zastoupení jednotlivých potravin. Skloubit všechna denní jídla do jednoho koláčového grafu tak, aby poměry odpovídaly celkovému doporučení pro vyváženou skladbu stravy, vyžaduje velkou představivost.

 

Pyramida nebo talíř, co je lepší?

Vedou se diskuse, zda je potravinový talíř lepší než pyramida. Názor na to není jednotný, obě grafická vyjádření mají svá pro a proti. Výživová doporučení na bázi potravin doprovází někdy vzorový pokrm. Ten je inspirací pro výběr surovin pro přípravu pokrmů a rovněž demonstruje, jaké důležité živiny pocházejí z různých komodit. V doporučeních se objevují i tabulky, které nabádají k četnosti konzumace různých druhů potravin. Samozřejmostí každého doporučení je souhrn zásad, jak poskládat správnou skladbu stravy.

 

Trojrozměrná pyramida DGE

Německá společnost pro výživu DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.) přišla se zajímavým přístupem, který slučuje koncept pyramidy a talíře do jednoho grafického vyjádření. Tím je jehlan, jehož stěny tvoří 4 trojúhelníky a čtvercová základna. Potraviny jsou rozděleny do 4 skupin a 7 podskupin na:

  • potraviny rostlinného původu (zelenina, ovoce, výrobky z obiloviny a brambor)
  • potraviny živočišného původu (mléčné, masné výrobky)
  • tuky a oleje
  • nápoje.

Každá stěna jehlanu ukazuje, co bychom měli v rámci těchto skupin jíst častěji a co naopak omezovat. Platí pravidla obvyklá pro potravinové pyramidy: potraviny v dolní části stěny jehlanu jsou považovány za přednostně doporučované, potraviny v horní části bychom měli spíše omezovat. Barevný pruh po straně znázorňuje hodnocení nutriční kvality každé potraviny. Pro uspořádání potravin v rámci čtyř stran pyramidy se pro každou skupinu potravin používají odlišná kritéria hodnocení. Potraviny na různých stranách pyramidy nejsou z hlediska výživové kvality vzájemně srovnatelné. Díky rozdělení potravin do jednotlivých skupin a podskupin je odstraněn problém různých velikostí porcí pro tuky a oleje oproti ostatním potravinám. V základně jehlanu je vyobrazen kruh, který ukazuje, jaký by měl být podíl jednotlivých skupin a podskupin potravin uvedených na stěnách jehlanu v rámci celkové stravy. Zde se již nejedná o porce, ale o celkové množství potravin. Tuky zaujímají relativně malý podíl, velmi důležité je však jaké tuky a oleje konzumujeme, a to ukazuje pyramida (stěna jehlanu) pro tuky a oleje. Zásadní informací pro spotřebitele je poměr potravin rostlinného a živočišného původu a dílčích podskupin, které je utvářejí vyváženou stravu. Podíl rostlinných a živočišných potravin se v rámci různých jednoduchých pyramid často vytrácí. Tyto pyramidy postrádají důležité prvky pro komplexní edukaci.

Co nám říkají stěny jehlanu a jeho základna?

Potraviny rostlinného původu

Potraviny živočišného původu

Tuky a oleje

Nápoje

Zastoupení skupin potravin v rámci vyvážené stravy

Trojrozměrná pyramida DGE kombinuje výhody potravinových pyramid a talířů a odstraňuje jejich některé dílčí nedostatky. Strany jehlanu ukazují, co v rámci jednotlivých skupin konzumovat častěji a základna naopak, jak si správně poskládat jídelníček z jednotlivých skupin a podskupin potravin, aby mohla být strava považována za vyváženou. Toto prostorové vyjádření je názornější, než nabízí klasické potravinové pyramidy a talíře.

Pyramida DGE byla přeložena a vydána se souhlasem Německé společnosti pro výživu e. V. (DGE).