Odborníci na výživu považují řepkový olej z hlediska jeho složení za jeden z nejlepších olejů, který při běžné a pravidelné konzumaci přispívá k naplnění výživových doporučení renomovaných odborných společností, jak by měla vypadat skladba stravy z hlediska proporcionálního zastoupení mastných kyselin. Řepkový olej obsahuje z běžných olejů nejméně nasycených mastných kyselin. Obsahuje převážně mononenasycené mastné kyseliny.  Je dobrým zdrojem omega 3 mastných kyselin. Obsah omega 6 mastných kyselin odpovídá množství, které přispívá k udržení hladiny jejich příjmu. 

Na druhou stranu se na internetu často setkáváme s různými mýty, které démonizují konzumaci řepkového oleje. Důvody jsou někdy paradoxně stejné, jako ty, kvůli nimž je řepkový olej doporučován. Jedná se zejména o to, že nenasycené mastné kyseliny obsažené v řepkovém oleji mohou údajně způsobovat zánětlivé reakce v organismu, zvyšovat tvorbu peroxidů či krevních sraženin. Rozhodli jsme se zapátrat ve vědecké literatuře, jak tento rozpor rozsoudí odborné studie, které se přímo týkaly konzumace řepkového oleje. V rámci rešerše jsme narazili na přehledovou studii publikovanou v časopise Nutrition Review

Jak tato studie vznikala?

Na základě systémové rešerše dostupné literatury za použití výrazů „canola oil“ nebo „low erucic acid rapeseed oil“ bylo zachyceno celkem 1738 článků. Z výběru byly vyloučeny články přehledového typu a další, které nebyly psány v angličtině a netýkaly se zdravotních aspektů. Tímto byl získán soubor s 947 články. Soubor byl dále podroben analýze abstraktů článků a kvality designu jednotlivých studií. Ze souboru byly dále vyloučeny studie, které nesledovaly alespoň jeden z vybraných aspektů: vliv na krevní lipidy, oxidaci lipidů, zánětlivé projevy, metabolismus energie, rozvoj rakoviny, glukózovou toleranci či citlivost na inzulin. Do finálního výběru postoupily pouze intervenční studie konané na lidech, testy na zvířatech byly vyloučeny. V souboru nakonec zbylo celkem 76 studií. 

K jakým závěrům v 6 sledovaných oblastech studie dospěly?

Výsledky velmi názorně ilustruje následující obrázek.  

Vysvětlivky: TC – celkový cholesterol, TAG – triglyceridy

Vliv na krevní lipidy

Nejvíce studií se zabývalo vlivem konzumace řepkového oleje na hladinu krevních lipidů. Typická západní strava (kam patří i Česká republika) je charakterizována vysokým příjmem nasycených mastných kyselin. Vysoká konzumace nasycených mastných kyselin může vést ke zvýšení hladiny celkového a LDL-cholesterolu a tím se podílet na zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. 

Pět studií porovnávalo stravu převážně založenou na konzumaci řepkového oleje s typickou západní stravou. Ukázalo se, že konzumace řepkového oleje může snížit v průměru hladinu celkového cholesterolu o 12,2 % (v intervalu 6,7–20,1 %). Dalších 7 studií porovnávalo stravu založenou na řepkovém oleji se stravou charakterizovanou vysokým příjmem nasycených mastných kyselin (příjem nasycených mastných kyselin > 12 % a příjem tuku > 30 %  z celkového příjmu energie). I zde došlo ke snížení hladiny celkového cholesterolu v rozsahu 3,3–21,7 %. K podobným závěrům se došlo i v případě sledování vlivu na hladinu LDL-cholesterolu. Při srovnání s typickou západní stravou došlo ke snížení hladiny LDL-cholesterolu v průměru o 17 % (v rozsahu 11,1–25,2 %). U stravy s vysokým příjmem nasycených mastných kyselin se hladina LDL-cholesterolu snížila v průměru o 16,2 % (v rozmezí 10–29,4 %). Vliv na hladinu HDL-cholesterolu se nejevil ve studiích jako významný. Některé studie prokázaly snížení hladiny triglyceridů v krvi, zatímco u dvou se hladina zvýšila. Pokud se porovnávaly oleje mezi sebou, tak slunečnicový olej vycházel z hlediska vlivu na krevní lipidy o něco lépe, zatímco olej olivový o něco hůře. Hlavní přínos konzumace řepkového oleje je zaznamenán v případech, pokud dojde k jeho záměně za tuky s vyšším podílem nasycených mastných kyselin.

Citlivost na inzulin, glukózová tolerance

Vyšší konzumace nasycených mastných kyselin může vést k inzulinové rezistenci. Mononenasycené mastné kyseliny zvyšují citlivost na inzulin. Strava bohatá na řepkový olej měla pozitivní vliv na modulaci hladiny glukózy v krvi v porovnání se stravou s vysokým podílem nasycených mastných kyselin.

Antioxidanty

Rostlinné oleje obsahují antioxidanty. Strava založená na řepkovém oleji vedla k vyšším koncentracím γ-tokoferolu v organismu měřeného jako biomarker oproti stravě s vyšším podílem nasycených mastných kyselin. Zvyšuje se i hladina α-tokoferolu, což může mít potenciální přínos pro osoby s nízkou hladinou vitaminu E v krevní plasmě.

Oxidace lipidů / LDL-cholesterolu

Oxidované lipidy v organismu, potažmo oxidovaný LDL-cholesterol, představují zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Polynenasycené mastné kyseliny jsou k oxidacím náchylnější než mononenasycené. Studie in vitronaznačovaly, že náhrada tuků s vyšším podílem nasycených mastných kyselin rostlinnými oleji může zvyšovat oxidaci LDL-cholesterolu, na druhou stranu kyselina olejová oxidaci LDL-cholesterolu snižovala. Kyselina olejová je v řepkovém oleji dominantní. Řepkový olej jí obsahuje 61 %. V jedné studii došlo k poklesu oxidovaného LDL-cholesterolu o 16 %, pokud bylo máslo nahrazeno řepkovým olejem. K poklesu hladiny oxidovaného LDL-cholesterolu přispívají i antioxidanty přítomné v oleji.

Růst nádorových buněk

Omega 3 mastné kyseliny působí toxicky na rakovinové buňky, zatímco omega 6 mastné kyseliny mají tendenci zvyšovat karcinogenezi. Ukazuje se, že řepkový olej může vykazovat protektivní účinek vůči rakovině prsu a tlustého střeva v porovnání s jinými oleji. 

Další aspekty ovlivňující zdraví

Řepkový olej působí neutrálně na energetický metabolismus, tvorbu střevních sraženin, případně zánětlivé projevy v organismu. Je to dáno zejména zastoupením mastných kyselin, kde převažuje kyselina olejová, a přítomností antioxidantů v oleji.

Závěr

Přehledová studie velmi dobře zmapovala případné pozitivní efekty, které konzumace řepkového oleje přináší. Stejně jako poskytla velmi dobrou argumentaci proti některým článkům, které se šíří po internetu, kde se naopak mluví o škodlivém působení řepkového oleje na lidské zdraví.